W dniu  5 kwietnia 2017r.  rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa na rok szkolny 2017/2018.

Poniżej przedstawiamy informację o obowiązujących terminach i kryteriach postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i drugim etapie zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz zasadami przyjętymi przez Radę Miasta Limanowa.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzone od 05.04.2017 r.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych  i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach określonych w ustawie
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), zwanej dalej „ustawą”.

 

Do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Limanowa przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Limanowa ( art. 131 ust.1  ustawy – Prawo oświatowe).

Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat.

Dziecko 3 letnie nabywa prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 3 lata.

Dzieci w wieku 3-5 lat maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci 6 letnie maja obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 30 marca 2017r. w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, zmienione zarządzeniem Nr 55/2017 z dnia  4 kwietnia 2017r.

 

RODZAJ CZYNNOŚCI Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym* Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym*

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 5 kwietnia

do 11 kwietnia

 

od 29 maja

do 2 czerwca

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

od 12 kwietnia

do 26 kwietnia

od 5 czerwca

do 19 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

27 kwietnia 20 czerwca
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danej placówki, w postaci pisemnego oświadczenia od 28 kwietnia

do 2 maja

 

od 21 czerwca

do 22 czerwca

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc

 

4 maja

 

23 czerwca

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te maja jednakową wartość punktową – 10 pkt.

 

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego należy przedłożyć: 

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje i więcej dzieci).
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, rodzeństwa kandydata,
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) rodzica lub rodziców kandydata,
 4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 5. Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz.575 ze zm.).

Dokumenty określone w pkt. 2-5 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art.76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego opisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

14 marca 2017 r. Rada Miasta Limanowa podjęła uchwałę Nr XLV.289.2017 w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa.

 

Kryteria są następujące:

Lp. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Limanowa Punkty
1. Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym. Kryterium stosuje się również do pracującego/ prowadzącego działalność gospodarczą / pobierającego naukę w systemie dziennym rodzica /prawnego opiekuna samotnie wychowującego kandydata 45
2. Kandydat ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 30
3. Rodzeństwo kandydata kontynuuje  wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu 25
4. Przedszkole jest najbliższym przedszkolem od miejsca zamieszkania kandydata 20
5. Dzienny czas pobytu kandydata co najmniej 8 godzin dziennie). 10

 

Lp. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa Punkty
1. Kandydat ma obowiązek rocznego przygotowania  przedszkolnego 50
2. Kandydat  mieszka w obwodzie szkoły 35
3. Rodzeństwo kandydata  uczęszcza do zespołu szkół/szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny 16
4. Miejsce pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub pobierania nauki w systemie dziennym  rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w pobliżu szkoły 10

 

Kryteria określone przez organ prowadzący rodzic/opiekun prawny potwierdza poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

 

Wnioski  wraz z wzorami oświadczen można pobrać w placówce, do której składany będzie wniosek. Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych placówek  Miasta Limanowa, przy czym w każdym złożonym wniosku jako placówkę   pierwszego wyboru należy wpisać ta samą placówkę.

Termin składania wnisków od 5.04.2017r. do 11.04.2017r.

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Limanowa zgodnie z art. 131 ust. 7  ustawy – Prawo oświatowe, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej  na terenie Miasta,  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla  dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa, Miasto Limanowa  nadal dysponuje wolnymi miejscami  w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.  W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Limanowa przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na takich samych zasadach jak postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych na obszarze Miasta Limanowa.