Ważne: Warunki ubezpieczenia NNW

Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek przedstawiciel ubezpieczonego (rodzic/opiekun prawny) musi wyrazić zgodę na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej jak i zgodzić się na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej.

Mając na uwadze powyższe przedstawiciel ubezpieczonego musi mieć wgląd do ogólnych warunków ubezpieczenia NNW w ramach którego jego dziecku udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa.

Zwracam się zatem z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej szkoły/przedszkola/placówki, załączonego pliku z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”

Pobierz tutaj